OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Redimix, s.r.o.
Michalská 9
811 03 Bratislava

která je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl : Sro , Vložka číslo : 82886/B
IČO: 46493131
DIČ: 2023560869
Tel. +421 917 822 736
e-mail: redimix@redimix.sk

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ceskoslovenskecukrovinky.sk

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Redimix s.r.o., se sídlem Michalská 9, 811 03 Bratislava (dále jen "prodávající") upravují právní vztahy prodávajícího a kupujícího vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu v souladu se zákonem č.j. 102/2014 Sb., 40/164 Sb. Občanský zákoník a 513/1991 Sb. Obchodní zákoník. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ceskoslovenskecukrovinky.sk (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek lze dohodnout v kupní smlouvě. Odlišné dohody v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací potřebných pro přístup do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Zákazník může zrušit účet z jakéhokoli důvodu. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 měsíc nevyužívá či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH 20%) a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně dohodnutých podmínek.

 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka")

 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to is ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „enter“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. V případě, že objednatelem je právnická osoba, fyzická osoba podnikající, podnikatelský subjekt, rozpočtová organizace, nezisková organizace, občanské sdružení apod., je subjekt povinen uvést k objednávce kompletní fakturační údaje společnosti, včetně IČO, DIČ, DIČ. Dodatečný zápis ani oprava údajů po zpracování objednávky a vystavení faktury není možná.

 6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 7. Prodávající neprodleně po přijetí objednávky toto přijetí kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost pět pracovních dnů.

 10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), která je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

 12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

 13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ POMÍNKY

 1. Poplatky za doručení zboží:
  1. Při objednávce do 50,00 € : doprava 3,99 €
  2. Při objednávce nad 1 000 Kč : doprava 0 Kč
  3. Platba objednávky na dobírku poplatek 1 €
  4. Platba objednávky bankovním převodem (předem) poplatek 0 €
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. v hotovosti v provozu prodávajícího na adrese:
   ČESKO ČESKÉ CUKROVINKY
   Průmyslová 50
   965 01 Žiar nad Hronom
  2. na dobírku (finanční hotovostí) v místě určeném kupujícím v objednávce
  3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen "účet prodávajícího")
  4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému
  5. bezhotovostně platební kartou
  6. prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu i náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení Čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží spolu s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněný okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 9. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb realizovaných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  2. dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smícháno s jiným zbožím,
  4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vybral a z hygienických důvodů jej nelze vrátit,
  5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  Zboží na vrácení musí být:
  1. nepoškozený,
  2. kompletní (včetně příslušenství a dokumentace),
  3. včetně přiloženého dokladu o koupi
 3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení Čl. 11 těchto obchodních podmínek.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od začátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to iv tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu poštou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle Čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, bude-li s tím kupující souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, ztrácí darovací smlouva ohledně takového dárku účinnost a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek .

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli známek poškození toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Standardní doba doručení zboží při platbě na dobírku je zpravidla 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě bankovním převodem je doba doručení 5 pracovních dnů od přijetí platby na účet společnosti Redimix, s.r.o.
 6. V případě, že kupující zjistí vadné plnění, za vadné plnění se považuje, že zboží není dodáno v odpovídajícím množství nebo kvalitě, je kupující povinen toto vadné plnění neprodleně oznámit prodávajícímu, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží.
 7. Poskytovatel předá zásilku Příjemci až po podepsání doručovacího listu (Driver list), v případě dobírky až po podepsání doručovacího listu a zaplacení dobírkové částky. Následně je Příjemce oprávněn zásilku otevřít a zkontrolovat, přičemž ale není oprávněn požadovat přítomnost a asistenci Poskytovatele.
 8. Zákazník povinen převzít si zásilku a vyložit si ji z vozidla sám, nebo za pomoci třetí osoby - rodinného příslušníka, známého a pod. Povinností řidiče je doručení zásilky na adresu převzetí. Šofér je přepravce zásilky, není povinen přenášet balíky na zákazníkem určené místo ani vynášet na patro a pod. Doručení ke dveřím bytu se realizuje za poplatek. Tento požadavek musí být sveden při objednání zboží.
  1. Poplatek za donese balíků ke dveřím bytové jednotky - rodinný dům, bytovka s výtahem 5 €
  2. Poplatek za donese balíků ke dveřím bytové jednotky - bytovka bez výtahu 7 €

7. NÁROKY Z CHYBNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy Občanského zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá nedostatky. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si smluvní strany sjednaly, a pokud se ujednání neuskutečnilo, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával vzhledem k povaze zboží a na základě reklamy k danému druhu zboží,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží stejného druhu běžně používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v článku. 7.2 obchodních podmínek se neuplatňují u zboží prodávaného za nižší cenu pro nedostatek, pro který byla nižší cena dohodnuta, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro závadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.
 4. Práva z vadného plnění si uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozu, ve které je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady na zboží může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu Občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: obchod@ceskoslovenskecukrovinky.sk Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Slovenská obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona O ochraně spotřebitele.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe riziko změny okolností ve smyslu Občanského zákoníku.
 6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská obchodní inspekce, se sídlem Bajkalská 21/A, P. O. BOX č.j. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru ba@soi.sk Tel. čj. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 fax č.1 02/58 27 21 70 Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://www.soi.sk/cz/Kontakt.soi lze využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a poučení dotyčných osob (dále jen "GDPR")

 1. Správce osobních údajů
  Společnost ČESKO SLOVENSKÉ CUKROVINKY s.r.o. se sídlem Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 46493131, DIČ: 2023560869, DIČ: SK2023560869 zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl : Sro , Vložka číslo :B v souladu s čl. | 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů
  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního nebo jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce .
 3. Zdroje osobních údajů jsou přímo od subjektů údajů – kupujících
  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce uskutečněné z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektům údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 5. Kategorie dotyčných osob
  1. zákazník správce
  2. zaměstnanec správce
  3. dodavatel služby
  4. jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
  5. uchazeč o zaměstnání
 6. Druh příjemců osobních údajů
  1. správce
  2. zpracovatel (IT smluvní partner zajišťující objednané programátorské úpravy, implementace nových verzí aplikací a servisní služby hostingu)
  3. státní i Orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 7. Účel zpracování osobních údajů
  1. účely obsažené v rámci souhlasu dotyčné osoby
  2. plnění smlouvy
  3. plnění zákonných povinností ze strany správce
  4. ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
  Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho zařízeních, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v papírové formě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož ik jinému zneužití osobních údajů údajů. Všechny subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo dotčených osob na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat podle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 9. Doba zpracování osobních údajů
  V souladu s termíny uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém nebo skartačním řádu správce (je-li vypracován) či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak z příslušných právních předpisů.
 10. Poučení
  Správce zpracovává údaje se souhlasem dotyčné osoby s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas dotyčné osoby.
  V souladu se čl. Čl. 1 GDPR může správce bez souhlasu dotyčné osoby zpracovávat tyto údaje:
  1. dotyčná osoba dala souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů
  2. zpracování je nezbytné pro výkon smlouvy, jejímž členem je subjekt údajů, nebo pro přijaly opatření před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
  3. zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na správce vztahuje
 11. Práva subjektů údajů
  1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a následujícím informacím:
   1. účelu zpracování,
   2. kategorii dotčených osobních údajů,
   3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
   4. plánované v době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
   5. všechny dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
   6. skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
  2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může vždy v písemné formě:
   1. Požádat správce o vysvětlení
   2. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů
   3. Pokud je žádost subjektu údajů podle odstavce 1 považována za oprávněnou, správce odstraní okamžitě chybný stav
   4. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce a), má dotyčná osoba právo obrátit se přímo na Kontrolní úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů
   5. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Kontrolní úřad přímo
   6. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace
   7. Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH OZNÁMENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzn. Cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tvz. Cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

 1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručená a účinná okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, je-li oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložné době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího:
  1. Adresa pro doručování:
   Redimix, s.r.o.
   Michalská 9
   811 03 Bratislava
  2. Adresa elektronické pošty:
   obchod@ceskoslovenskecukrovinky.sk
   redimix@redimix.sk

Telefon: +420 917 822 736
IČ: 46493131

V Bratislavě dne 25. května 2018

Produkt přidán do seznamu oblíbených