OBCHODNÉ PODMIENKY OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

Redimix, s.r.o.
Michalská 9
811 03 Bratislava

ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 82886/B
IČO: 46493131
DIČ: 2023560869
tel. +421 917 822 736
e-mail: redimix@redimix.sk

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ceskoslovenskecukrovinky.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Redimix s.r.o., so sídlom Michalská 9, 811 03 Bratislava (ďalej len "predávajúci") upravujú právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho vzniknuté v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Zb., 40/164 Zb. Občiansky zákonník a 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.ceskoslovenskecukrovinky.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto stanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 5. Zákazník môže zrušiť účet z akéhokoľvek dôvodu. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 mesiac nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH 20%) a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
  3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
 5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "enter". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. V prípade, že objednávateľom je právnická osoba, fyzická osoba podnikajúca, podnikateľský subjekt, rozpočtová organizácia, nezisková organizácia, občianske združenie a pod., je subjekt povinný uviesť k objednávke kompletné fakturačné údaje spoločnosti, vrátane IČO, DIČ, IČ DPH. Dodatočný zápis ani oprava údajov po spracovaní objednávky a vystavení faktúry nie je možná. 
 6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
 7. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
 8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť päť pracovných dní.
 10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 11. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.
 12. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.
 13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ POMIENKY

 1. Poplatky za doručenie tovaru:
  1. Pri objednávke do 50,00 € : doprava 3,99 €
  2. Pri objednávke nad 50,00 € : doprava 0 €
  3. Platba objednávky na dobierku poplatok 1 €
  4. Platba objednávky bankovým prevodom (vopred) poplatok 0 €
 2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
  1. v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese:
   ČESKO SLOVENSKÉ CUKROVINKY
   Priemyselná 50
   965 01 Žiar nad Hronom
  2. na dobierku (finančnou hotovosťou) v mieste určenom kupujúcim v objednávke
  3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (ďalej len "účet predávajúceho")
  4. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému
  5. bezhotovostne platobnou kartou
  6. prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.
 3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 5. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 6. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 7. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
 9. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  1. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  2. dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu
  3. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaní s iným tovarom,
  4. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
  5. o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal
 2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
  Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
  Tovar na vrátenie musí byť:
  1. nepoškodený,
  2. kompletný (vrátane príslušenstva a dokumentácie),
  3. vrátane priloženého dokladu o kúpe
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu prevádzkarne alebo sídla predávajúceho. Pre doručovanie odstúpenia od zmluvy platia ustanovenia čl. 11 týchto obchodných podmienok.
 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnásť (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek známok poškodenia toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Štandardná doba doručenia tovaru pri platbe na dobierku je spravidla 5 pracovných dní od prijatia objednávky. Pri platbe bankovým prevodom je doba doručenia 5 pracovných dní od prijatia platby na účet spoločnosti Redimix, s.r.o.
 6. V prípade, že kupujúci zistí chybné plnenie, za chybné plnenie sa považuje, že tovar nie je dodaný v zodpovedajúcom množstve alebo kvalite, je kupujúci povinný toto chybné plnenie bezodkladne oznámiť predávajúcemu, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru.
 7. Poskytovateľ odovzdá zásielku Príjemcovi až po podpísaní doručovacieho listu (Driver list), v prípade dobierky až po podpísaní doručovacieho listu a zaplatení dobierkovej sumy. Následne je Príjemca oprávnený zásielku otvoriť a skontrolovať, pričom ale nie je oprávnený požadovať prítomnosť a asistenciu Poskytovateľa.
  Zákazník povinný prevziať si zásielku a vyložiť si ju z vozidla sám, alebo za pomoci tretej osoby - rodinného príslušníka, známeho a pod. Povinnosťou šoféra je doručenie zásielky na adresu prevzatia. Šofér je prepravca zásielky, nie je povinný prenášať balíky na zákazníkom určené miesto ani vynášať na poschodie a pod. Doručenie k dverám bytu sa realizuje za poplatok. Táto požiadavka musí byť zvedená pri objednaní tovaru.
  1. Poplatok za donesie balíkov k dverám bytovej jednotky - rodinný dom, bytovka s výťahom 5 €
  2. Poplatok za donesie balíkov k dverám bytovej jednotky - bytovka bez výťahu 7 €

7. NÁROKY Z CHYBNÉHO PLNENIA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka.
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá nedostatky. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  1. má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dojednali, a ak sa dojednanie neuskutočnilo, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy k danému druhu tovaru,
  2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Ustanovenia uvedené v článku. 7.2 obchodných podmienok sa neuplatňujú pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre nedostatok, pre ktorý bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre závadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 4. Práva z chybného plnenia si uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady na tovare môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle Občianskeho zákonníka.
 3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy: obchod@ceskoslovenskecukrovinky.sk Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona O ochrane spotrebiteľa.
 5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle Občianskeho zákonníka.
 6. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Odbor výkonu dozoru ba@soi.sk tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 fax č. 02/58 27 21 70 Platformu pre riešenie sporov on‑line nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie o ochrane a spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR")

 1. Správca osobných údajov
  Spoločnosť ČESKO SLOVENSKÉ CUKROVINKY s.r.o. so sídlom Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 46493131, DIČ: 2023560869, IČ DPH: SK2023560869 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 82886/B, (ďalej len "správca") Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a Vašich právach.
 2. Rozsah spracovanie osobných údajov
  Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu.
 3. Zdroje osobných údajov sú priamo od subjektov údajov – kupujúcich
  Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 4. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje - napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie) ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 5. Kategórie dotknutých osôb
  1. zákazník správcu
  2. zamestnanec správcu
  3. dodávateľ služby
  4. iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu ku správcovi
  5. uchádzač o zamestnanie
 6. Druh príjemcov osobných údajov
  1. správca
  2. spracovateľ (IT zmluvný partner zaisťujúci objednané programátorské úpravy, implementácia nových verzií aplikácií a servisné služby hostingu)
  3. štátne aj Orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi
 7. Účel spracovania osobných údajov
  1. účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby
  2. plnenie zmluvy
  3. plnenie zákonných povinností zo strany správcu
  4. ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov
 8. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov 
  Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach, pobočkách a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
 9. Doba spracovania osobných údajov
  V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách, vo spisovom alebo škartačnom poriadku správcu (ak je vypracovaný) či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.
 10. Poučenie
  Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.
  V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:
  1. dotknutá osoba dala súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov
  2. spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov
  3. spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje
 11. Práva dotknutých osôb
  1. V súlade so čl. 12 GDPR informuje správcu na žiadosť dotknutej osoby subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:
   1. účelu spracovania,
   2. kategórii dotknutých osobných údajov,
   3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
   4. plánované v čase, počas ktorého budú osobné údaje uložené,
   5. všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov,
   6. skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovania.
  2. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže vždy v písomnej forme:
   1. Požiadať správcu o vysvetlenie
   2. Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov
   3. Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite chybný stav
   4. Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku a), dotknutá osoba má právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov
   5. Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo
   6. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie

Toto vyhlásenie je verejne prístupné na internetových stránkach správcu.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. DORUČOVANIE

 1. Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí byť doručená poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy urobeného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, ak je oznámenie kupujúcim v lehote pre odstúpenie odoslané.
 2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.
 3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 4. Kontaktné údaje predávajúceho:
  1. Adresa pre doručovanie:
   Redimix, s.r.o.
   Michalská 9
   811 03 Bratislava
  2. Adresa elektronickej pošty:
   obchod@ceskoslovenskecukrovinky.sk
   redimix@redimix.sk

Telefón: 0917 822 736

IČO: 46493131

V Bratislave dňa 25. mája 2018

Produkt bol pridaný do zoznamu obľúbených